Omekšavanje

Najpoznatija primena jonoizmenjivačkih masa je povezana sa omekšavanjem vode. Omekšavanje vode je proces pri kome se u jonoizmenjivačkoj masi (smoli) minerali kao što su kalcijum i magnezijum prevode u natrijum. Kalcijum i magnezijum su tvorci kamenca i oni direktno utiču na tvrdoću vode. Omekšavanje vode je najčešći način za uklanjanje kamenca iz vode.

Omekšavanje vode je tehnologija koja svoju primenu nalazi:

  • Kao predretman reverznoj osmozi
  • U prehrambenoj indusriji
  • U energetici
  • U automobilskoj industriji...

Kontaktirajte nas za opremu i rešenja koja će zadovoljiti vaše potrebe.