Rđa iz cevi


Korozija ( rđa ) je fizičko - hemijski proces oksidacije gvožđa. Obično se odvija pod uticajem kiseonika, vodene pare, ugljen dioksida. Rđa je tip korozije do koje dolazi kada su metali izloženi vazduhu ili vodi duže vreme. Rđa polako razgrađuje strukturu metala  zbog reakcije sa molekulima kiseonika. Vazduh i voda sadrže kiseonik koji je najčešći razlog za pojavu rđe.  Kada komad metala počne da rđa, onda metal postaje drugačije boje (na primer, gvožđe postaje crvenkasto ili braon).